Algemene verkoopsvoorwaarden Straalco Klein NV

 

 1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen schriftelijk bevestigd worden.
 2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
 3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
 4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de opdrachtgever.
 5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.
 6. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking moeten al onze facturen betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen.
 7. Betalingen gebeuren op onze bankrekening of op onze zetel.
 8. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking in een overeenkomst mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.
 9. Het wisselkoersrisico is ten laste van de opdrachtgever.
 10. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een intrest zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.
 11. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten dient vergoed te worden door de klant en dient begroot te worden als volgt:
  • ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van hetopenstaand saldo met een minimum van 125,00 Euro en een maximum van 250,00 Euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13,00 Euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks;
  • indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten aan de klant worden aangerekend. Indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de klant aan ons ook alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.
 12. Aanvaarding van een wisselbrief heeft geenszins een vernieuwing of afwijking van de huidige betalingsvoorwaarden tot gevolg. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van wanbetaling vervallen alle kortingen met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en verrekend tot en met 6 maanden voorafgaand aan de feitelijke wanbetaling. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande ( saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook het eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).
 13. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en / of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en /of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, van de opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor het gehele contract of een gedeelte ervan te annuleren.
 14. Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in onze magazijnen en werkplaatsen bevinden, ons door de opdrachtgever in pand worden gegeven ter nadere garantie van de betaling van het ons verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die ons door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die ons door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.
 15. Het trekken en /of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 16. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Hasselt of de rechtbanken van de woonplaats van de opdrachtgever, naar onze keuze, alleen bevoegd.
 17. Alle materialen dienen aangeleverd te worden, vrij van oude verflagen, vrij van bouwresten, vet en olie. Indien wij bepaalde materialen tweemaal dienen te bewerken omwille van deze verontreinigingen zal de klant vooraf gecontacteerd worden, er zal tweemaal het tarief aangerekend worden !!
 18. Materialen die geölied worden tijdens de fabricatie dienen ontvet te worden vóór het stralen. Olie kan nooit 100 % verwijderd worden met stralen. Materialen die geölied worden aangeleverd hebben géén garantie op de hechting van de verf !
 19. Alle materialen worden gefactureerd a.d.h.v. de theoretische gewichten uit ons databestand. (8 kg.)
 20. Dunne materialen, 2mm, 3mm, en 4mm vertonen soms vervormingen na het stralen ten gevolge van spanningen in het materiaal. Deze vervorming is volledig voor het risico van de klant. Indien wij tijdens het productieproces dergelijke vervorming visueel vaststellen zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen zodat hij kan beslissen tot ev. niet behandelen.
 21. Toleranties op vervorming van dunne materialen dienen ons VOORAF MEEGEDEELD TE WORDEN !!!
 22. Speciale voorschriften wat betreft straalkwaliteit, oppervlakteruwheid, laagdikten, verfsoort, lastenboeken etc. dienen DUIDELIJK VERMELD te worden op de bestelbon !!
 23. Voorschriften uit lastenboeken dienen ons altijd medegedeeld te worden d.m.v. een kopie van deze voorschriften en dit VOOR BEWERKING !!
 24. Indien onze klant de materialen zelf overschildert of dit elders laat uitvoeren dient het volledige verfsysteem bepaald te worden ALVORENS te stralen en te primeren. Compatibiliteit van de diverse verflagen dient VOORAF bepaald te worden in samenspraak met de verfleverancier(s).
 25. Klachten omtrent ev. speciale voorschriften die ons VOORAF niet werden medegedeeld zullen na behandeling NIET geaccepteerd worden !!
 26. Kwaliteitscontrole van afgeleverde materialen dient te gebeuren bij ontvangst van de materialen !!! Overschildering betekent overname van verantwoordelijkheid voor wat betreft straalkwaliteit en primerlaag.
 27. Enkel gestraalde materialen dienen zonder uitzondering droog getransporteerd te worden, gelieve uw transporteur hieromtrent duidelijke instructies te bezorgen !!!
 28. Eventuele kwaliteitscontroles door controlebureau’s, verffabrikanten of de klant kunnen te allen tijde. Zij dienen echter uitgevoerd te worden TIJDENS DE BEWERKING in onze ateliers te Overpelt.
 29. Klachten die ons laattijdig werden medegedeeld na samenstelling van de materialen kunnen slechts leiden tot een vergoeding die gelijk is aan de waarde van de bewerkingen die door Straalco Klein NV werden uitgevoerd aan de betreffende materialen.
 30. Alle materialen dienen droog opgeslagen te worden in een geconditioneerde werkplaats en dit gedurende de ganse verwerkingstijd. Zij dienen zonder uitzondering overschilderd te worden alvorens blootgesteld te worden aan de buitenlucht of de relatieve luchtvochtigheid!
 31. Behoudens een schriftelijk akkoord tussen Straalco Klein en de klant zullen alle materialen die 3 maanden na aanlevering niet werden afgehaald, als schroot afgevoerd worden.
 32. Ev. klachten die visueel waarneembaar of eenvoudig meetbaar zijn zullen onder geen beding aanvaard worden indien er reeds een bewerking aan de betreffende materialen plaatsvond.
 33. GDPR : Privacyverklaring te raadplegen op onze website www.straalcoklein.be

 

Straalco Klein naamloze vennootschap

Nolimpark 1008, Lieven Gevaertlaan 4, B-3900 Pelt

BTW BE.0450.151.957

Tel. 00-32-11-800.500  Fax. 00-32-11-64.84.31

www.straalco.be

RPR Hasselt.

 

Versie 2018.